Integritetspolicy för Wera Welltechs kunder

Uppdaterad 2021-12-29

1. Information om hantering av personuppgifter

Wera Welltech värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss på Wera Welltech är det viktigt att vara öppna med hur Wera Welltech behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter.

I denna integritetspolicy, som gäller för alla Wera Welltechs kunder i Sverige, ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker våra webbsidor, registrerar dig till vårt nyhetsbrev, köper våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss.

Wera Welltech arbetar löpande med integritetsfrågor och vi kan därför komma att uppdatera denna policy. Du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn här på werawelltech.se/integritetspolicy/.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.

2. Ansvar för dina personuppgifter?

Fredrik Westergaard, vår VD och CEO är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av Wera Welltech.
Om du lämnar uppgifter till någon av våra samarbetspartners (t.ex. genom att du har klickat på en länk till någon av våra samarbetspartners som finns publicerad på våra webbsidor) ansvarar vår samarbetspartner för dina personuppgifter.

Adress
Wera Welltech
Brunnsgatan 3
621 46 Visby
Organisationsnummer 559329-8622

3. Vilka personuppgifter samlas in av Wera Welltech?

Vi samlar in dina personuppgifter när du exempelvis köper produkter, använder tjänster, kontaktar kundservice, anmäler dig ett vårt nyhetsbrev.
Exempel på personuppgifter är fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, betalningsuppgifter, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress och annan ärenderelaterad information (t.ex. information som du lämnar vid kontakt med vår kundtjänst).

4. Varför behandlar Wera Welltech dina personuppgifter?

När du har lämnat personuppgifter till oss på Wera Welltech, använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd den lagliga grund som anges nedan:

A. För att kunna hantera beställning och administration av ditt köp
Det köpavtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig, t.ex. för att vi ska kunna leverera din beställning, få betalt och återbetala.

B. För att kunna hantera kundtjänstärenden
Det är Wera Welltechs berättigade intresse som är den lagliga grunden och behandlingen är nödvändig för att kunna hjälpa dig vid frågor om produkter eller klagomål relaterade till våra produkter och kan även innefatta uppföljand frågor och enkäter om hur du tycker att produkter och tjänster har fungerat för dig som kund hos Wera Welltech. Om din fråga rör en reklamation kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning och vi kommer behandla dina uppgifter med bakgrund av den lagliga grund som baseras på vårt köpavtal med dig.

C. För att kunna skicka generell marknadsföring (såsom utskick av vår katalog eller broschyr) och personlig direktmarknadsföring via e-post, sms, post eller sociala medier
Du som kund ger samtycke till detta vid anmälan till nyhetsbre. Det är den lagliga grunden för behandling av personuppgifterna.
Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig, t.ex. ge erbjudanden om produkter eller tjänster som vi tror att du/företaget kan vara intresserad av.
Om du är kund hos Wera Welltech kommer vi att behandla dina personuppgifter för att skicka marknadsföring baserat på vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra Wera Welltechs produkter och tjänster.

E. För att kunna genomföra ditt deltagande i tävlingar och event
Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att vi ska ha möjlighet att administrera eller följa upp tävlingar och events t ex bekräftelse på anmälningar eller frågor eller information om vinnare.

F. För att kunna göra uppdateringar och förbättringar av tjänster och produkter samt den tekniska funktionaliteten i våra datasystem
Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att kunna besöka vår webbplats, använda våra mobilapplikationer eller handla i vår webbshop eller för att kunna förstå hur du som kund upplever våra produkter och därigenom förbättra befintliga och utveckla nya produkter och tjänster.

G. För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster
Det är vårt berättigade intresse att tillhandahålla säkra tjänster som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning av våra tjänster.

H. För att kunna registrera de personer som meddelar att de inte vill ha oadresserad marknadsföring från Wera Welltech och inte är registrerade som Wera Welltechs kunder
Berättigat intresse att på enskild individs begäran, inte ska erhålla marknadsföringsutskick.

I. För att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag såsom avseende produktsäkerhet, myndighets beslut eller bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar.
Den lagliga grunden är att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag.

5. Uppdatering av namn och adressinformation

Wera Welltech behandlar endast personnummer i de fall där vi behöver försäkra oss om att vi har korrekt information om våra kunder.

6. När vi kan komma att dela dina uppgifter

Wera Welltech delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall använda oss av ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss med vår marknadsföring eller för att handlägga avtal och beställningar. Företag som hjälper oss i dessa fall kan vara speditions- och logistikföretag, bank- och kreditkortsföretag eller leverantörer inom marknadsföring. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

Wera Welltech minimerar överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES och i de fall sådant sker såsom vid systemmässig support och underhåll, sker detta enligt särskilt högt ställda krav och avtal.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga vilket innebära att dessa styr hur informationen ska behandlas såsom myndigheter eller företag som erbjuder självständiga betallösningar eller allmänna varutransporter.

Anmäler du dig till ett webbinar eller liknande event som samskapas ihop med fler leverantörer kan dina lämnade uppgifter som lämnas ut ifrån Wera Welltech till de samskapande leverantörerna så de kan följa upp webbinariet och eventet med dig.  

7. Lagring och lagringstid

På Wera Welltech behandlar vi information om dig som kund för att kunna ge den bästa servicen och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för.
Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag.
Vi på Wera Welltech har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

Information avseende kunder vid köp och kundtjänstärenden
När det gäller din köp-, order-, och användarhistorik, i den utsträckning vi inte har anonymiserat dina uppgifter, kommer vi att radera sådan historik 10 år efter transaktionsdatum. Uppgifter som relaterar till ett kundtjänstärende sparas tills det avslutas eller raderas annars efter 8 år från köptransaktionens genomförande, om ärendet är kopplat till ett köp. När det gäller köphistorik, kommer informationen att användas för marknadsföring av likande Wera Welltech produkter och tjänster, under en lagringstid av 1 år. Du kan alltid avregistrera dig från sådana utskick från Wera Welltech.

Information som samlas in efter samtycke
Om du varken är köpkund eller varit med på något webbinar eller event, men t ex besöker Wera Welltechs webbsida eller vid andra tillfällen där det blir aktuellt, kommer Wera Welltech inhämta samtycke från dig innan Wera Welltech gör någon registrering av dina personuppgifter.
Den information som samlas in från dig med ditt samtycke, sparar Wera Welltech så länge informationen är relevant men raderar historisk information löpande, 5 år från den tidpunkt då informationen samlades in.
Du kan alltid återkalla ditt samtycke och informationen raderas då snarast och senast inom 6 månader.

8. Säkerhet för dina personuppgifter

På Wera Welltech säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen.
På Wera Welltech hanteras endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder.

9. Dina rättigheter

Vi på Wera Welltech vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag.
Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.
En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du har själv möjlighet att logga in på ditt användarkonto och rätta felaktiga uppgifter.

Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. om någon av de uppgifter som samlats in är felaktiga). I vissa fall kan inte Wera Welltech tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag.

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till olika typer av marknadsföring.

10. Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss på Wera Welltech.
Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

11. Kontakta oss – integritetspolicy

Vårt mål är att alltid ge dig enkel och korrekt information om hur vi använder dina personuppgifter.
På Wera Welltech är våra kunders personliga integritet viktiga för oss och vi arbetar ständigt med förbättringar för att du som kund alltid ska känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss.
Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår VD via vårt kontaktformulär, mail eller telefon som du hittar på vår webbplats.

integritetspolicy

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå