Chatroboten ChatGPT som släpptes av företaget OpenAI i november har tagit världen med storm. 
Den kan svara på frågor och resultatet blir väldigt nära som en riktig människa skrivit det, nu är det verkligen dags att inse att vi inte längre kan lita på om det är en riktig människa vi chattar med!

Jag lät ställa ett par frågor!

 1. Hur löser vi morgondagens demografiska behov inom äldreomsorgen och är digitaliseringen ett sätt att rädda välfärden? Beskriv det med 500 ord
 2. Kommer robotar ta över jobben inom äldreomsorgen i framtiden?
 3. ​Vilket värde skapar företaget Wera Welltech för de äldre, personalen och anhöriga inom äldreomsorgen?

Hur löser vi morgondagens demografiska behov inom äldreomsorgen och är digitaliseringen ett sätt att rädda välfärden? Beskriv det med 500 ord

Svaret ifrån ChatGPT:

”Demografiska förändringar, med en ökande andel äldre i befolkningen, ställer stora krav på äldreomsorgen. För att möta dessa behov krävs det en omställning av välfärdssystemet. En lösning kan vara att öka användningen av teknologi och digitalisering inom äldreomsorgen.

Digitalisering kan underlätta för äldre att få tillgång till vård och omsorg på ett enklare och mer effektivt sätt. T.ex. genom digitala vårdplaner, e-hälsa, telemedicin och digitala plattformar för kommunikation mellan vårdgivare och patienter. Detta kan minska både väntetider och resande för äldre och göra det lättare att erbjuda vård på distans, vilket kan vara särskilt viktigt för personer som bor på landsbygden eller har svårt att ta sig till vårdinrättningar på grund av funktionsnedsättningar.

Digitalisering kan också bidra till att öka kvaliteten och säkerheten i vården genom att möjliggöra för elektroniska patientjournaler och realtidsövervakning av hälsotillstånd. Detta kan underlätta för vårdgivare att få en helhetsbild av patientens hälsotillstånd och därmed göra mer informerade beslut.

En annan fördel med digitalisering är att det kan leda till en mer effektiv och kostnadseffektiv vård. Genom att automatisera vissa arbetsuppgifter och underlätta för vårdgivare att samarbeta kan det leda till en minskning av onödiga vårdbesök och sjukhusinläggningar.

En viktig aspekt att beakta vid implementering av digitalisering inom äldreomsorg är att säkerställa att teknologin är användarvänlig och tillgänglig för alla, inklusive personer med funktionsnedsättningar eller låg digital kompetens. Det är också viktigt att se till att den personliga kontakten och det sociala stödet inte försvinner helt i och med införandet av teknologi.

Således kan digitaliseringen vara ett viktigt verktyg för att hantera morgondagens demografiska utmaningar inom äldreomsorgen. Men det”

Jag gillar svaret. Den fick avbryta efter 500 ord mitt i en mening, inte helt buggfri! 🙂

Kommer robotar ta över jobben inom äldreomsorgen i framtiden?

Chatgpt - kommer robotar ta över jobben

Svaret ifrån ChatGPT:

”Det är möjligt att robotar kan komma att användas allt mer inom äldreomsorgen i framtiden, men det är svårt att säga med säkerhet. Robotteknologin utvecklas ständigt och det finns redan exempel på robotar som används för att hjälpa till med olika uppgifter inom äldreomsorgen, till exempel för att hjälpa till med personlig hygien och förflyttning. Men det är också viktigt att notera att människor, inklusive äldre, ofta trivs bäst med mänsklig kontakt och känner sig tryggare i närvaro av människor. Därför tror många att människor kommer att fortsätta att vara en viktig del av äldreomsorgen även i framtiden.”

Bra svar det också tycker jag. Det korta svaret är nej. Men det kommer underlätta för mer mänsklig omsorg är jag övertygad om. 

Vilket värde skapar företaget Wera Welltech för de äldre, personalen och anhöriga inom äldreomsorgen?

Svaret ifrån ChatGPT:

”Företaget Wera Welltech erbjuder ett antal olika e-hälsolösningar som kan skapa värde för de äldre, personalen och anhöriga inom äldreomsorgen.
Några exempel på värden som kan skapas är:

För de äldre:

 • Ökad säkerhet och trygghet genom att använda enkel teknik för att kalla på personal vid behov
 • Möjlighet att få hjälp med vardagliga sysslor, som att hålla kontakten med anhöriga och vänner via digitala verktyg
 • Öka möjligheten till social interaktion och aktivering

För personalen:

 • Effektivisering av arbetsprocesser genom automatiserade larm och övervakning
 • Ökad säkerhet och trygghet för de boende genom att kunna se och hålla koll på dem på avstånd
 • Möjlighet att samla in och använda data för att förbättra och anpassa omsorgen till individernas behov

För anhöriga:

 • Ökad trygghet och säkerhet genom att kunna följa med i det boendes välbefinnande och aktiviteter på avstånd
 • Möjlighet att kommunicera med personalen och få regelbunden information om det boendes välbefinnande
 • Öka möjligheten att hålla kontakten med den äldre och delta i vardagen

Notera att detta är exempel och det kan skilja sig från vad Wera Welltech erbjuder och vad som är relevant för en viss verksamhet.”

Snyggt summerat ChatGPT. Inte helt 100% men bra sammanfattat ändå och jag förstår hur roboten tänkte. Skoj att se att Wera Welltech har gjort ett avtryck ut i Internet.  Låter mig själv bli citerad  ”IT har inget värde om det inte skapar värde för människan”.  AI kommer skapa värde för människor, det blir spännande att följa olika AI lösningar framöver.

IT har inget värde om det inte skapar värde för människan

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå